Narody Zjednoczone niejednokrotnie wykazywały duże zaniepokojenie losem uchodźców i podejmowały wysiłki na rzecz zapewnienia im możliwie najszerszego korzystania z podstawowych praw i wolności.

Rada

Rada do Spraw Uchodźców jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej. Rada jest także organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji lub postanowień.

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje o zadaniach i działalności Rady do Spraw Uchodźców, statystyki wydawanych przez Radę orzeczeń, sprawozdania z działalności Rady, publikacje dotyczące miejsca i funkcjonowania Rady w systemie orzeczniczym oraz przegląd aktów prawnych odnośnie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Na stronie znajdują się także informacje dla cudzoziemców dotyczące postępowania administracyjno-sądowego o nadanie statusu uchodźcy w Polsce oraz linki do instytucji i organizacji zajmujących się kwestiami migracji i uchodźstwa.

Zadania Rady

Podstawę działania Rady stanowią normy ujęte w następujących przepisach:

•  w rozdziałach 1 i 2 działu II ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej, określających postępowanie w sprawie o nadanie i pozbawienie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
•  w rozdziale 2 działu III ww. ustawy, określającego zasady i procedurę udzielania i cofania zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskej,

•  w postanowieniu art. 1A i 1F Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźcy z 1951 r. i Protokołu dotyczącego statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku w 1967 r.,
•  w postanowieniach Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. w sprawach dotyczących przyznawania lub cofania zgody na pobyt tolerowany,
•  w art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku o azyl złożonego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego.