Zadania Rady do Spraw Uchodźców

Kompetencje Rady określa art. 89p ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (tekst jednolity: Dz. U z 2009 r. Nr 189, poz. 1472), zgodnie z którym Rada jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach dotyczacych udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Radzie przysługują uprawnienia organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Ponadto do zadań Rady należy dokonywanie analiz orzecznictwa w zakresie spraw dotyczących udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, gromadzenie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców, współpraca z organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki migracji i uchodźstwa oraz prowadzenie rejestru złożonych zażaleń i odwołań oraz wydanych przez Radę decyzji i postanowień.
 
Rada nie jest właściwa do rozpoznawania spraw dotyczących pomocy socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
 
Podstawę działania Rady stanowią normy ujęte w następujących przepisach:
 
  • w rozdziałach 1, 2 i 8 działu II ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej, określających postępowanie w sprawie o nadanie i pozbawienie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • w rozdziale 2 działu III ww. ustawy, określającego zasady i procedurę udzielania i cofania zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w art. 1A i 1F Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. i Protokołu dotyczącego statusu uchodźców, sporządzonego w Nowym Jorku w 1967 r.,
  • w postanowieniach Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. w sprawach dotyczących przyznawania lub cofania zgody na pobyt tolerowany,
  • w art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku o azyl złożonego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego. 
  • w Dyrektywie 2004/83/WE z 29.04.2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców

  • w Dyrektywie 2005/85/WE z 01.12.2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dot. procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich.